freereality-horny-banner-3d-prehliadky-domov.png

 

Podmienky inzercie na Freereality.sk

I.  Úvodné ustanovenia

 

1.     Spoločnosť OWNER s.r.o., so sídlom Dlhý rad 4, Bardejov 085 01, IČO: 45 942 595, (ďalej len   „Prevádzkovateľ“) je oprávneným prevádzkovateľom a správcom (ďalej len „Prevádzkovateľ“) internetového portálu freereality.sk, dostupného na internetovej adrese (URL) 

 http://www.freereality.sk (ďalej len „Portál“).

2.       Portál poskytuje Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi a Uživateľmi, nenesie však zodpovednosť za obsah

inzerátov ani za samotný obchod – kvalitu služieb, dodanie, úhradu a pod.

3.    Tieto zmluvné podmienky Portálu upravujú právne vzťahy vznikajúce medzi Prevádzkovateľoma ďalšími  nižšie uvedenými osobami .     

            

II.  Pojmy a podmienky

 

1.      Služby portálu Freereality.sk sú poskytované bezplatne. Výnimku tvoria spoplatnené doplnkové služby. Využívanie inzertných služieb Freereality.sk nie je podmienené využívaním doplnkových (spoplatnených) služieb. Doplnkové služby je možné využívať nad rámec základných inzertných služieb.

 

2.      Využívanie služieb portálu Freereality.sk je možné len po súhlase Používateľa a Užívateľa s Podmienkami inzercie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo prepojenia portálu Freereality.sk aj s inými portálmi, ktorých je taktiež prevádzkovateľom alebo ku ktorým má práva.

 

3.     Používateľ sa pre účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek fyzická či právnicka osoba, ktorá je vlastníkom jednej alebo viacerých nehnuteľností alebo ma povolenie na ich sprostredkovanie ( realitný obchodník ), ktoré ponúka na predaj, prenájom alebo výmenu a ktorá splní nižšie uvedené podmienky registrácie (ďalej len „Používateľ“).

 

4.       Užívateľom sa pre účely týchto Podmienok rozumie akákoľvek osoba, ktorá pasívne využíva služby  Portálu. Pasívnym využitím sa rozumie hlavne prehliadanie obsahu Portálu, resp. jeho častí, ktoré nie sú prístupné iba Používateľovi alebo Prevádzkovateľovi (ďalej len „Užívateľ“). Užívateľ môže využiť služby  registrácie. V tomto prípade sa naňho vzťahuje režim registrovaného užívateľa (ďalej len „Registrovaný užívateľ“).

 

5.      Realitným obchodníkom sa pre účely týchto Podmienok rozumie fyzická či právnická osoba, ktorá vykonáva zárobkovú realitnú činnosť. Za zárobkovú realitnú činnosť sa pre účely týchto Podmienok považuje akákoľvek činnosť vykonávaná za účelom dosiahnutia priameho či nepriameho zárobku či zisku, hlavne podnikanie, účasť v podnikajúcej právnickej osobe, výkon funkcie štatutárneho orgánu či iného orgánu v podnikajúcej právnickej osobe či člena takéhoto orgánu, výkon práce v pracovnom pomere alebo na základe dohôd o prácach konaných mimo pracovný pomer, činnosť na základe iného zmluvného vzťahu, vrátane zmluvného vzťahu neformálneho, účasť na podnikaní inej osoby či jednanie v zhode s inou osobou, spočívajúci hlavne v nákupe nehnuteľností za účelom ich ďalšieho predaja, predaja nehnuteľností, sprostredkovania nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, prenájmu nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov, pokiaľ sú prenajímateľom poskytované iné ako základné služby zabezpečujúce riadnu prevádzku týchto priestorov a ďalej správe a údržbe nehnuteľností pre tretie osoby, či tiež v činnostiach súvisiacich.

 

6.       Pokiaľ užívateľ v súvislosti s využívaním služieb Portálu odovzdá svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom), poskytuje tým Prevádzkovateľovi nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to aj vtedy, pokiaľ sú dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Zákona o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (Autorský zákon) v znení neskorších predpisov, (ďalej len Príspevky): používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, odovzdávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo odovzdávať akékoľvek komunikácie tohto typu a vytvárať z nich odvodené diela, sublicencovať tretej strane neobmedzené práva k vykonávaniu ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto príspevkom. Na základe odovzdania týchto príspevkov nevzniká Prevádzkovateľovi povinnosť tieto príspevky akokoľvek používať a je oprávnený tieto príspevky kdekoľvek na základe vlastného uváženie odstrániť z webových stránok. Za poskytnutie oprávnenia Prevádzkovateľa k príspevkom nenáleží Používateľovi odplata.

   

III. Ochrana osobných údajov

 

1.       Používateľ poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje podľa ust. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, za účelom poskytovania služieb na portáli Freereality.sk dobrovoľne a súhlasí s tým, aby Prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.

 

2.       Používateľ poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomý toho, že jeho osobné údaje môžu byť v súvislosti so službami poskytovanými na serveroch sprístupnené tretím osobám.

 

3.      Prevádzkovateľ je oprávnený odtajniť (pokiaľ je to z technického hľadiska možné) údaje Používateľa Portálu, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona alebo v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s Prevádzkovateľom, alebo proti Prevádzkovateľovi; aby boli chránené či bránené práva Prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov Prepojených portálov; alebo aby za daných podmienok bola chránená osobná bezpečnosť Používateľov produktov Prevádzkovateľa, poskytovaných v rámci tohto Portálu, alebo tretích osôb.

 

4.     Údaje o Používateľoch portálu Freereality.sk použije prevádzkovateľ iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo Používateľa, názov spoločnosti, IČO a adresu, ktoré si inzerent zadal sám pri pridávaní inzerátu, resp. zverejnil v inzeráte alebo svojom používateľskom konte.

 

5.     Používaním služby Používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním  a používaním týchto informácií.

 

6.      Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri  ponukách inzerentov tretími stranami.

 

7.    Používateľ je zodpovedný za bezpečné uchovanie svojich údajov v tajnosti. Používateľ je zodpovedný za všetky aktivity vykonané prostredníctvom svojho používateľského konta.

 

8.   Používateľ sa zaväzuje kontaktovať prevádzkovateľa ihneď po zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov.

 

9.   Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené nedodržaním týchto Podmienok inzercie.

 

IV.  Registrácia na portály

 

1.       Používateľ je oprávnený zadávať jeden či viacero inzerátov na stránkach Portálu Freereality.sk  na základe Registrácie.

 

2.       Používateľ uvedie pri registrácii svoje meno a priezisko, adresu bydliska, svoje telefónne číslo a svoju adresu elektronickej pošty (email), ktoré slúžia hlavne k identifikácii Použivateľa, ku kontaktu s Prevádzkovateľom a ďalšími Použivateľmi, Užívateľmi alebo Registrovanými užívateľmi. Údaje uvedené v tomto odstavci budú zverejnené na stránkach Portálu len so súhlasom Použivateľa.

 

3.     Pri firmách sú vyplnené údaje poslané administrátorom na overenie ich korektnosti. Pokiaľ sú všetky údaje správne (t.j. uvedené IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra), Prevadzkovateľ sprístupní údaje na portály Freereality.sk.

 

4.       Potom, keď  Používateľ ukončí vkladanie dát a vysloví súhlas so Zmluvnými podmienkami, zašle Prevádzkovateľ prostredníctvom elektronickej pošty potvrdenie, že prijal dáta vložené Použivateľom s prihlasovacími údajmi Použivateľa (ďalej len „Registrácie“). Následne sa môže Použivateľ prihlásiť a spravovať si svoj účet.

 

5.   Registráciou vzniká zmluvný vzťah medzi Prevádzkovateľom a Použivateľom, a to na dobu neurčitú.

 

6.       Na základe vykonanej Registrácie je Používateľ pomocou servisných stránok Portálu Freereality.sk (ďalej len „Servisné stránky“) oprávnený v rámci Portálu Freereality.sk zadávať, upravovať a inak editovať vlastnú ponuku či dopyt nehnuteľností.

 

7.       Používateľ prehlasuje, že všetky údaje uvedené pri Registrácii sú úplné, aktuálne a pravdivé a nie sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto sa rozumie správne a úplné uvedenie všetkých náležitostí.

 

V. Pridávanie inzerátov

 

Pridávanie inzerátov sa uskutočňuje  vkladaním  inzerátov cez rozhranie „vložiť  inzerát“ na Freereality.sk.

1.       Záložka „vložiť inzerát“ na ľavej strane odkazuje na jednoduchý formulár pre vložennie inzerátu. Potrebné je vyplniť všetky povinné položky (označené grafickým symbolom *). K inzerátu sa taktiež dajú pridávať fotografie a videa. Inzerát je automaticky platný po dobu akú si Používateľ zvolí ( 3 mesiace, 6 mesiacov, 9 mesiacov a 1 rok ) pokiaľ ho samotný Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje. V prípade zistenia duplicitného inzerátu od jedného uživateľa je administrátor opravnený daný inzerát vymazať.

 

2.       Pridávané inzeráty môžu prechádzať kontrolou administrátora, ktorý kontroluje dodržiavanie Podmienok inzercie. Prevádzkovateľ inzertného portálu Freereality.sk si vyhradzuje právo odstránenia inzercie, ktorá bude v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, dobrými mravmi alebo by boli inak nevhodné pre zverejnenie a vyhradzuje si právo zabrániť prístupu Používateľom, ktorí budú zákony a dobré mravy porušovať. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia Používateľovi. Inzeráty, ktoré týmto Podmienkam  inzercie odporujú môžu byť bez oznámenia Používateľovi zmenené alebo odstránené, bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade, ak budú inzeráty Používateľa odstránené z dôvodu ich rozporu s Podmienkami inzercie, považuje sa konanie Používateľa za porušenie jeho povinnosti konať v súlade s Podmienkami inzercie, pričom za takéto porušenie sa Používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát; zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu (takýmto zápočtom sa zmluvná pokuta považuje za uhradenú).

 

3.       Na portáli Freereality.sk je zakázané:

-      do názvu alebo do textu inzerátu vkladať,

-  používať superlatívy a neoveriteľné tvrdenia (najlepšia kvalita,   najnovšiatechnológia, najväčšia  ponuka, ...),

-    pri pridaní fotiek k inzerátu pridávať orámované a inak zvýraznené fotografie,

-        používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety,

-         písať celé slová veľkými písmenami s výnimkou skratiek,

-    používať propagačné formuly (presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás,...), atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.

 

VI.  Práva a povinnosti všetkých strán

 

1.       Používateľ nie je oprávnený sprístupniť svoje uživatelské meno ani heslo pre prístup do Servisných stránok tretím osobám. V prípade, že Použivateľ tretej strane takýto prístup umožní, nesie Použivateľ zodpovednosť za prípadné zneužitie Servisných stránok a/alebo za zneužitie svojho hesla a/alebo uživateľského mena.

 

2.  Používateľ  berie na vedomie, že všetky údaje o jeho nehnuteľnosti/iach zverejňované na Portaly Freereality.sk  sú prístupné všetkým užívateľom celosvetovej počítačovej siete Internet, a to prostredníctvom Portálu Freereality.sk a ďalších internetových serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom či inou osobou. Ďalej Použivateľ berie na vedomie, že vyššie uvedené údaje o jeho nehnuteľnosti/iach môžu byť taktiež zverejnené v propagačných materiáloch Prevádzkovateľa, s čím týmto súhlasí.

 

3.       Používateľ  sa zaväzuje uverejňovať iba pravdivé údaje. Taktiež sa zaväzuje aktualizovať svoje inzeráty v prípade, že dojde k zmene ich stavu a/alebo údajov v nich uvedených. Za obsah a pravdivosť uvádzaných údajov je zodpovedný výlučne Použivateľ.

 

4.       Používateľ sa ďalej zaväzuje neuverejňovať žiadne údaje, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ďalej sa zaväzuje, že nebude Prevádzkovateľa činiť zodpovedným za akékoľvek právne nároky tretích strán, ktoré vzniknú na základe uverejnenia dát zadaných Použivateľom prostredníctvom Servisných stránok.

 

5.       Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnúť zverejniť akékoľvek údaje resp. vymazať, pokiaľ:

a)   v rozpore s dobrými  mravmi, prípadne ohrozujú verejný poriadok,  
b)  svojím obsahom nezodpovedajú záujmom Prevádzkovateľa. 

c)  sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a Europskej únie

d)  porušenia Podmienok inzercie

 

6.    Všetky dáta zadáva Používateľ na Portál Freereality.sk vo forme inzertného oznamu na vlastné náklady a vlastnými silami, a to v súlade s pokynmi Prevádzkovateľa Portálu. Použivateľ je oprávnený zadať objednávku prostredníctvom administratívneho rozhrania. 

 

7.   V prípade, že Používateľ je realitný maklér alebo iný realitný sprostredkovateľ, ktorý nevlastní inzerovanú nehnuteľnosť  a vykoná Registráciu v časti "Súkromná inzercia" a zadá inzerciu nehnuteľnosti, vznikne Prevádzkovateľovi voči Použivateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2500 EUR (slovom: dvetisícpäťstoeur), za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta je splatná do 15 dní odo dňa porušenia uvedenej povinnosti. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok na náhradu prípadnej škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj tej škody, ktorá presahuje výšku zmluvnej pokuty. Prevádzkovateľ je oprávnený ďalej všetku inzerciu Použivateľa zmazať a zrušiť Registráciu Použivateľa bez náhrady.

 

8.   Prevádzkovateľ je oprávnený zasielať Poživateľovi  a Užívateľovi informačné materiály, správy, oznamy články alebo newslettre  týkajúce sa prevádzky ,služby na Portály alebo služieb súvisejúcich a Použivateľ s tým súhlasí. 

 

9.      Používateľ môže kedykoľvek zrušiť svoju Registráciu na Portály, teda vypovedať tieto Podmienky, a to písomne na adrese elektronickej pošty  kontakt@freereality.sk.

 

10.   V prípade, že dôjde k zmene údajov, ktoré boli použité pri Registrácii, je Používateľ povinný ich bezodkladne v sekcii Prihlásiť / Moje inzeráty aktualizovať. 

 

11.    Ustanovenia tejto časti sa použijú primerane i pre Registrovaných užívateľov.

  

VII. Zrušenie konta

 

    Používateľ súhlasí, že Prevádzkovateľ portálu môže jeho používateľské konto kedykoľvek v súlade   s Podmienkami inzercie zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ tak môže učiniť na základe:

        -     porušenia zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie,

     -   porušenia Podmienok inzercie,dlhého obdobia nečinnosti (ak sa Používateľ neprihlási na portál  aspoň raz v lehote 14  dní od    prvého odhlásenia, alebo sa Používateľ v priebehu 3 mesiacov od posledného odhlásenia ani  raz neprihlásil na portál),    na vlastnú žiadosť Používateľa.

 

VIII. Doplnkové služby

 

1.       Doplnkovými službami sa rozumejú služby, ktorých využívanie nie je podmienkou používania služieb portálu Freereality.sk. Tieto služby sú dostupné všetkým Používateľom (súkromným inzerentom ako aj firmám) za predpokladu, že ich budú využívať v súlade s Podmienkami inzercie portálu Freereality.sk. V prípade porušenia Podmienok inzercie budú inzeráty vymazané administrátorom (bez náhrady zaplatenej ceny doplnkovej služby).

2.      Bezplatné doplnkové služby sa delia na služby, ktoré možno používať ako neprihlásený Používateľ a na služby, ktoré si vyžadujú registráciu.  

 

Medzi bezplatné doplnkové služby patrí:

 

Pridať k obľúbeným inzerátom
Služba je dostupná až po prihlásení na Freereality.sk, pretože ukladá ku kontu registrovaného Používateľa obľúbené inzeráty. Obľúbené inzeráty si Používateľ môže prezerať, vymazať ich zo sledovania a pridávať nové. Inzeráty zaradené v obľúbených sú kontrolované systémom na zmenu ceny a statusu.

 

Agent Hľadáčik
Služba je dostupná až po prihlásení na Freereality..sk. Agent Hľadáčik umožňuje registrovanému Používateľovi zadefinovať kritéria hľadania v inzerátoch. Systém v pravidelných intervaloch prehľadáva databázu inzerátov a vypisuje ich v konte Používateľa. V prípade, že má Používateľ nastavené aj zasielanie mailov, tak systém zasiela Používateľovi na zadaný e-mail zoznam inzerátov spĺňajúcich zadané kritéria.

Užívateľ týmto vyslovuje súhlas so zasielaním e-mailov do schránky a SMS , ktorej adresu a telefonne číslo  uviedol v súvislosti s využívaním služieb Portálu. Pôvodcom týchto e-mailov je Prevádzkovateľ, e-mail a SMS môže mať informačný alebo reklamný charakter. Tieto aktivity nie sú považované za tzv. spam zo strany Prevádzkovateľa. Nesúhlas so zasielaním týchto e-mailov môže užívateľ oznámiť písomne Prevádzkovateľovi portálu prostredníctvom e-mailovej adresy kontakt@freereality.sk.

 

Medzi spoplatnené doplnkové služby patria:

 

Právne služby

Táto služba  ponúka v rámci celého Slovenska možnosť využitia právnych služieb, ktoré  pomôžu Užívateľom a Používateľom pri kúpe, predaji alebo prenájme nehnuteľnosti. Samotné vyplnenie je bezplatné. Následné spoplatnenie poskytnutých právnych  služieb  už je  na dohode medzi advokátskou kanceláriou a klientom ( Použivateľom  alebo Užívateľom ).

 

TOPovanie ( Zvýraznenie )

Postup:

Zvýraznenie inzerátu môžete vykonať nastavením kurzora na inzerát a v pravej časti sa ukáže kolonka "Topujte tento inzerát". následne naň kliknete a po zobrazeni polička Topovanie inzeratu čislo ..... si vyberiete hodnotu kreditu. Pošlete SMS s uvedeným kodom na číslo 8866 a čakáte na potvrdenie platby prostredníctvom SMS. Podľa hodnoty SMS získate počet kreditov, ktorý automaticky posúva vašu nehnuteľnosť pred ostatné inzeráty !
Kredity pre inzeráty:  

                SMS  za   1 €        =   1 kredit  

                SMS  za   1,90 €   =    2 kredity   
                SMS  za   2,80 €   =    3 kredity   

Inzeráty sú umiestnené podľa počtu kreditov. Platnosť každej SMS ( kreditu ) je 7 dní. Ak chcete získať popredné pozície , môžete zaslať aj niekoľko SMS za sebou. TOPovanie pre realitnú spoločnosť uverejnená v celkovom zozname ( liste ) všetkých RK na popredných miestach.

Stačí ak kurzor nastavíte na realitnú kanceláriu v zozname RK  a v pravej časti sa ukáže kolonka "Topujte". následne naň kliknete a po zobrazeni polička Topovanie RK čislo ..... si vyberiete hodnotu kreditu. Pošlete SMS s uvedeným kodom na číslo 8866 a čakáte na potvrdenie platby prostredníctvom SMS. Kredity pre TOPovanie v zozname Realitné kancelárie:

                    SMS   za    1,5 €    =   1 kredit

                    SMS   za    4,4 €    =   3 kredity 

                    SMS   za    7,20 €   =   5 kreditov

                    SMS   za  14,00 €   =  10 kreditov

                    SMS   za  20,00 €   =  22 kreditov

Jedná zaslaná SMS ponecháva topovanú realitnú spoločnosť 10 dní. Na jedného zákazníka (mobilné číslo) je stanovený maximálny mesačný limit 150 € vrátane DPH.

 

IX. Reklamačný poriadok

 

V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ povinný písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese: kontakt@freereality.sk.

Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ portálu Freereality.sk je povinný každú reklamáciu preveriť a v prípade, že táto je opodstatnená, je povinný podniknúť kroky smerujúce k jej náprave.

Prevádzkovateľ je tiež povinný oznámiť Používateľovi svoje stanovisko k predmetu reklamácie a v prípade, že jej predmet posúdi ako relevantný.

 

X. Ochranné známky a logá

 

 Potvrdzujeme, že všetky materiály , použite na portály, informácie, logá,obrazky, grafiky, dokumenty, produkty, zvuky, interneotvé rozhranie a software poslkytla na publikovanie spoločnosť OWNER s.r.o., jej obchodný partneri alebo použivetelia portálu ďalej len použivatelia, pričom súvisiace práva duševného vlastníctva prislúchajú spoločnosti OWNER s.r.o. alebo použivateľom portálu. Jednotlivé prvky webovej stránky sú chránené autorskými zákonmi a nesmú sa kopírovať, modifikovať ani imitovať, celkom ani čiastočne. Všetky ďalšie názvy produktov, mená spoločnosti, známky, logá a symboly môžu byť ochrannými známkami ich vlasníkov.

Všetok obsah Serveru a forma tento obsah zachycujúca (grafický výzor a úprava serveru) a ich príslušné časti sú autorským dielom v zmysle zákona č. 618/2003 Z.z., autorský zákon, v platnom znení, a podľa príslušných autorsko-právnych predpisov a ich každé jednotlivé užitie bez súhlasu autora alebo nadobúdateľa licencie je porušením autorských práv a môže byť dôvodom občianskoprávnej, správnej a/alebo trestnej zodpovednosti.

 

XI. Zodpovednosť za škodu

 

1.       Používateľ si je vedomý toho, že využíva služby portálu Freereality.sk výhradne na vlastné riziko. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť Používateľov služieb Portálu, ani za spôsob akým služby Portálu využívajú. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb Portálu Používateľom, či tretími osobami.

2.      Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu Freereality.sk.

3.       Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, ktoré by vznikli Používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu Freereality.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.

4.    Prevádzkovateľ portálu Freereality.sk nenesie zodpovednosť za obsah uverejnených inzerátov, a to vrátane textu aj fotografií a vídei.

5.       Prevádzkovateľ neručí za nepretržitú funkčnosť Freereality.sk, jej bezchybnú činnosť a zabezpečenie. Zároveň má právo odstaviť inzertný portál Freereality.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu.

6.    Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli Freereality.sk, ako aj spôsobených jej nefunkčnosťou, chybovosťou, nezabezpečenosťou, činnosťou užívateľov či z iných dôvodov.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 

1.       Podmienky inzerovania na portáli Freereality.sk nadobúdajú platnosť dňom uverejnenia. Používateľ a Prevádzkovateľ sa výslovne dohodli, že ich vzájomný vzťah sa bude v zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom. Na otázky neupravené Podmienkami inzercie sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

2.       Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu Freereality.sk bez predchádzajúceho upozornenia Používateľov ako aj bez ich súhlasu, v prípade, že takáto zmena nie je porušením práv Používateľov, ktoré vyplývajú z Objednávky platených služieb.

3.       Všetky písomnosti podľa Podmienok sa považujú za doručené 5. dňom po ich  preukázateľnomodoslaní, a to aj v prípade, že druhá strana odmietla písomnosť prevziať, alebo v prípade, že zásielkabola uložená na pošte a druhá strana si zásielku nevyzdvihla.

4.       Prevádzkovateľ a užívateľ berú na vedomie, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo vsúvislosti s ňou, budú prejednané a rozhodnuté v okresným súdom v Prešove.

5.       Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto Podmienok. Zmena podmienok jeplatná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach Portálu. Tieto zmeny budú zapracované do textu abudú zverejnené vo forme úplného znenia Podmienok inzercie. Je v záujme Používateľa, aby priebežnesledoval znenie Podmienok. Používateľ je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami Podmienok.Ak bude Používateľ pokračovať v používaní služieb Portálu po prevedení týchto zmien.Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami Podmienok bez výhrad súhlasí.

 

                                                      Vložiť inzerát

 

Nájsť inzerát podľa čísla

Partneri

Reality na AReality.sk

platba-mobilom-mini-banner-01.png zisk-manazment-logo.jpg