freereality-horny-banner-3d-prehliadky-domov.png

 

Nededí sa len majetok, ale aj dlhy. Na čo si treba dať pozor

09.06.2011 Počet zobrazení: 2271


Niekedy neostáva iné, ako na peniaze z dedičstva čakať, v niektorých prípadoch sa však o peniaze musíte hlásiť sami.
 
Viete presne, v ktorej poisťovni má váš partner životnú poistku a kto peniaze dostane, ak sa mu niečo stane? A naopak, vie váš partner, aký máte práve dlh na kreditnej karte alebo o koľko ste na účte v mínuse?
 
Ročne zomrie na Slovensku vyše 50-tisíc ľudí a hoci je to pre rodinu vždy tragická udalosť, skôr či neskôr bude treba usporiadať finančné záležitosti.
 
V niektorých prípadoch stačí počkať na dedičské konanie a notár všetko vybaví za vás, niekedy však musíte byť aktívni, inak sa pripravíte o nemalé peniaze.
 
Banka účty zablokuje
 
V zásade platí, že ak mal človek účet v banke, úspory na vkladnej knižke či termínovanom vklade, banka peniaze zablokuje hneď, ako sa o jeho smrti dozvie. Rodina sa k nim viac nedostane.
 
"Štandardnou praxou je, že notári, ktorí riešia dedičské konanie, zisťujú majetok nebohého vo všetkých finančných inštitúciách," hovorí Zuzana Krenyitzká z OTP Banky. Notár tak "nájde" aj peniaze na vkladoch či vkladných knižkách, o ktorých partner ani nemusel vedieť.
 
Peniaze sa na účtoch ďalej úročia, len s nimi nemožno narábať, až kým sa neskončí dedičské konanie. Potom ich banka vyplatí tomu, kto je na osvedčení o dedičstve uvedený ako právoplatný dedič.
 
Kedy sa čakať neoplatí
 
Sú aj prípady, keď by ste mali byť aktívni. Platí to najmä v prípade životného poistenia a povinného sporenia na dôchodok. Po týchto peniazoch totiž notári zvyčajne nepátrajú, nevstupujú štandardne do dedičského konania.
 
Ten, kto si uzatvorí životnú poistku či povinne si sporí na dôchodok v II. pilieri, má právo zapísať do zmluvy takzvanú oprávnenú osobu.
 
"Využívajú to približne tri štvrtiny našich klientov," uviedla Zuzana Hliváková z Generali Slovensko poisťovne. Peniaze tak po smrti získa táto osoba, dostane sa k nim aj skôr, ako sa skončí dedičské konanie.
 
Ak ste uvedení v nejakej zmluve ako oprávnená osoba, mali by ste o tom vedieť, o peniaze sa totiž budete musieť aktívne sami prihlásiť. "Dôchodková správcovská spoločnosť nemá povinnosť byť aktívna," upozorňuje Gabriel Tóth za Allianz – Slovenskú DSS.
 
Dlhy na krku
 
Ak máte úver, kreditnú kartu, hypotéku, úver v stavebnej sporiteľni či prečerpaný účet, ani úmrtím banka dlh neodpustí.
 
Prechádza na dedičov, peniaze jej budú musieť vrátiť. Kým prebehne dedičské konanie, splátky treba platiť, hoci sa o dedičovi ešte nerozhodlo. Iba niektoré banky povolia odklad.
 
Ak je na hypotéku napríklad vaša strecha nad hlavou, nemali by ste váhať a mali by ste sa s bankou pokúsiť dohodnúť na ďalšom postupe.
 
Možno vám vyjde v ústrety odpustením niektorých poplatkov, prípadne povolí znížiť splátky, s odpustením dlhu ani jeho časti však nerátajte.
 
Treba počítať
 
Keď sa už zistí výška majetku a dlhov po nebohom, treba si dobre rozmyslieť čo ďalej. Dedičstvo totiž možno aj odmietnuť. Robí sa to vtedy, ak dlhy prevyšujú výšku zdedeného majetku.
 
"Dedičstvo totiž nemožno odmietnuť sčasti, ale len ako celok," upozorňuje advokát David Štefanka. Nie je teda možné, aby ste zdedili dom a úspory v banke a odmietli doplatiť hypotéku. Preto treba zvážiť, čo je pre vás výhodnejšie.
 
Ak však premeškáte mesačnú lehotu odo dňa, keď vás súd o práve dedičstvo odmietnuť upovedomil, máte smolu. Môžete zdediť len dlhy. "Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva už nie je možné odvolať," dodal advokát.
 
Notára v dedičskom konaní pridelí súd
Príbuzní občas "zabudnú" na majetok, dlhy či nemanželské deti.
BRATISLAVA. Dedičské konanie môže trvať mesiace, ale aj roky.
Závisí to od náročnosti konania, počtu pozostalých, ale aj od šikovnosti notára, ktorý ich dedičstvo prerokúva, či od toho, ako s ním potenciálni dedičia spolupracujú. Ťažšie je to napríklad vtedy, ak žijú v zahraničí.
Aký je postup
Notára prerokovaním dedičstva po zomrelom (nazýva sa poručiteľ) poveruje súd. "Notára si nemožno vybrať," hovorí advokát David Štefanka. Netreba nikam chodiť ani úmrtie príbuzného nikomu oznamovať, len čakať.
"Oznámenie o úmrtí vykoná matrika, ktorá to oznámi príslušnému súdu a zároveň súdu doručí úmrtný list," vysvetlil advokát. Notár, už v pozícii súdneho komisára - sudcu, robí všetky opatrenia až do skončenia veci.
Predvolanie
Notár po tom, čo dostane spis zo súdu, vykoná predbežné šetrenie. Napríklad zistí, či u nejakého notára, alebo v Notárskom centrálnom registri neexistuje závet.
Takisto predvolá osobu vyznačenú v úmrtnom liste ako obstarávateľa pohrebu. Je to väčšinou blízka osoba, ktorá poznala poručiteľa, pozná potenciálny okruh dedičov, prípadne majetkové pomery.
Z týchto informácií notár vychádza. Môže ísť na istotu alebo sa môže obrátiť napríklad na všetky banky. Od momentu, keď má potrebné doklady z polície, bánk, zo stavebných sporiteľní, z katastra, daňového úradu, zo Sociálnej poisťovne či Strediska cenných papierov, predvoláva na dedičské konanie.
Rodinné tajomstvá
Aj v prípade manželov sa občas stane, že jeden o druhom nevedia úplne všetko. Občas sa zabudne na nejaké cenné papiere či pozemky, alebo sa objaví nesplatená pôžička v nejakej splátkovej spoločnosti.
Občas sa "zabudne" aj na nemanželské deti, príbuzní ich nespomenú, pretože sa nechcú deliť.
Ako sa určí cena
Problém občas nastáva aj pri určovaní všeobecnej ceny majetku, teda hodnoty dedičstva (väčšinou nehnuteľnosti ) v čase smrti poručiteľa, ktorá je predmetom dedičstva.
"Za všeobecnú cenu majetku sa považuje suma zhodne tvrdená účastníkmi - ktorú si určujú sami," hovorí Štefanka. Samozrejme, hodnota má byť aktuálna v čase a mieste.
Teda, ak sa dedičia zhodne dohodnú, notár už nenamieta výšku ceny dedičstva, a tak sa už nevyžaduje znalecký posudok, čím sa, samozrejme, šetria peniaze.
Ak sa však dedičia nedohodnú, potom notár určí sumu buď na základe relevantného prieskumu, potvrdenia o cene od realitnej kancelárie , alebo znalca, prípadne nariadi vyhotoviť znalecký posudok.
 
Ako sa dedí zo zákona
Podľa zákona sa dedí vtedy, ak poručiteľ nezanechal závet.
I. dedičská skupina
Patria sem deti a manžel/manželka, dedia rovnakým dielom. Postupuje sa tak, že najprv sa usporiada bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.
Manžel/ka dostane polovicu majetku a až zvyšná polovica, ktorá patrila manželke/manželovi, sa delí medzi manžela/ku a deti.
II. dedičská skupina
Ak poručiteľ nemal deti, dedí manžel/ka, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej počas jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Manžel/ka dedí najmenej polovicu dedičstva. O druhú polovicu sa delia ostatní dedičia patriaci do tejto skupiny, a to rovnakým dielom.
III. dedičská skupina
Ak nededí manžel/ka ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a druh/družka.
IV. dedičská skupina
Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiadny z nich, dedia rovnakým dielom ich deti. Väčšinou ide o strýkov a tety.
ZDROJ - Občiansky zákonník
 
Aké máte možnosti
1. Vklady v banke
Bez ohľadu na to, či máte v banke osobný účet, termínovaný vklad, alebo vkladnú knižku, banka peniaze zablokuje bezprostredne potom, ako sa dozvie o smrti majiteľa. Napríklad po predložení úmrtného listu, potvrdením matriky o úmrtí majiteľa účtu či od notára, ktorý žiada údaje k dedičskému konaniu.
"Prostriedky na účte sa budú naďalej úročiť a vedenie účtu je bez poplatku odo dňa blokácie až do momentu usporiadania dedičského konania," uviedla Alena Walterová, hovorkyňa VÚB.
Ak bola k účtu vydaná karta, tá sa tiež zablokuje a následne zruší. K peniazom na účte či vkladných knižkách sa potom rodina nedostane, až kým sa neskončí dedičské konanie.
Výnimky sú len dve – ak o skoršom vyplatení rozhodne súd a tiež vtedy, ak mal účet viacerých majiteľov. Banka po smrti jedného z nich účet nezablokuje a ostatní majitelia s ním môžu narábať ďalej.
Vyslovene povinnosť pre príbuzných nahlásiť smrť majiteľa účtu nie je. Po skončení dedičského konania banka vyplatí peniaze právoplatnému dedičovi.
Pozor - Ak nie ste spolumajiteľom účtu, k peniazom sa pred skončením dedičského konania nedostanete.
 
2. Životné poistenie
Ak zomrel váš príbuzný a mal životnú poistku, v takom prípade by ste to poisťovni mali oznámiť. Poistka totiž zvyčajne do dedičského konania nevstupuje, notár teda poisťovne nekontaktuje a nemajú sa o jeho smrti ako dozvedieť.
"V prípade, že poistený zomrie a jeho úmrtie poisťovni nikto neoznámi, pristupuje poisťovňa k zmluve, ako by bol klient živý, a preto ho začne upomínať," vysvetľuje Zuzana Hliváková z Generali Slovensko poisťovne.
Pretože klient už zrejme nezaplatí, poistenie zanikne pre neplatenie, prípadne sa zmení na takzvané redukované poistenie.
Vtedy začne poisťovňa opäť upomínať klienta až pri konci poistenia z dôvodu vyplatenia peňazí. Väčšinou pri zasielaní upomienok oznámia pozostalí prípadne pošta, že daný klient zomrel.
Životné poistenie nespadá do dedičského konania, ak v zmluve určíte takzvanú oprávnenú osobu. "To znamená, že poistné plnenie sa vyplatí tomu, koho si poistník určil v zmluve," hovorí Viktor Kouřil, predseda predstavenstva ING Životná poisťovňa.
Môže ich byť aj viac. Poistné plnenie ide do dedičského konania podľa Občianskeho zákonníka iba vtedy, ak v zmluve neboli určené oprávnené osoby, prípadne zomreli.
Pozor - Ak ste napísaný ako dedič v zmluve o životnom poistení, mali by ste sa o peniaze z poistenia zaujímať sám.
 
3. Dôchodkové úspory
Predmetom dedenia sú aj peniaze, ktoré si človek sporí na svojom osobnom dôchodkovom účte v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
"O tom, že klient zomrel, sa dozvieme najčastejšie od príbuzných zosnulého sporiteľa alebo od notára, ktorý bol poverený dedičským konaním," hovorí Gabriel Tóth za Allianz – Slovenskú DSS.
Ak to však príbuzní neurobia, nič sa nestane, termíny ani postihy za to stanovené nie sú.
Dôchodková správcovská spoločnosť je potom do piatich dní povinná oznámiť úmrtie klienta Sociálnej poisťovni, ktorá skontroluje (má na to 90 dní), či všetky sumy boli na účet sporiteľa pripísané oprávnene.
Pri vyplácaní peňazí sa potom postupuje rovnako ako v prípade životného poistenia. Ak sporiteľ v zmluve uviedol konkrétnu osobu, ktorej majú byť peniaze vyplatené, na jej žiadosť ich spoločnosť vyplatí do piatich dní.
Nemusí to byť príbuzný, môžete uviesť milenku, kamaráta alebo peniaze takto venovať charite. Oprávnených osôb pritom môže byť aj viac.
Ak takej osoby niet, postupuje sa v poradí – manžel, deti, rodičia, druh/družka. Ak ani takýchto osôb niet, dedí sa podľa Občianskeho zákonníka.
Pozor - Dôchodkové úspory po smrti nemusí dostať váš príbuzný. Do zmluvy môžete ako dediča napísať, koho chcete.
 
4. Účet v sporiteľni
K peniazom zo stavebného sporenia sa až do skončenia dedičského konania nedostanete.
"Príbuzným tieto peniaze nie sú k dispozícii," hovorí Zuzana Francúzová za ČSOB stavebnú sporiteľňu. Dedí ich až právoplatný dedič, ktorý je uvedený v dedičskom rozhodnutí.
Banku väčšinou pred dedičským konaním kontaktuje notár a informuje o úmrtí klienta so žiadosťou o vyčíslenie všetkých úspor a dlhov v stavebnej sporiteľni, prípadne to robia príbuzní a predložia úmrtný list.
"Účet stavebného sporenia po pozostalom zostáva stále aktívny, naďalej je na ňom možné vykonávať vklady, pričom poplatky sa účtujú v zmysle platného sadzobníka," uviedla Francúzová.
Zdedením zmluvy o stavebnom sporení prechádzajú všetky práva a povinnosti sporiteľa na dediča. Dedič úspor zosnulého klienta musí banke predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve.
Následne sa môže rozhodnúť, či bude naďalej sporiť, a teda prevedie zmluvu o stavebnom sporení na svoje meno, alebo uvedenú zmluvu vypovie.
"Po vykonaní týchto úkonov je dedič oslobodený od poplatkov," hovorí Francúzová. V praxi sa vo väčšine prípadov stáva, že dedičia vypovedia zmluvu hneď potom, ako peniaze zdedia.
Pozor - Peniaze na účte stavebná sporiteľňa zablokuje, dostanú ich až právoplatní dedičia. Sporiť možno ďalej.
 
5. Hypotéka, úver
Ak zomriete, je jedno, či ste banke splácali veľkú hypotéku, čerpali spotrebný úver, alebo ste len prekročili limit na účte, banka bude chcieť peniaze späť. "Preto úver prihlási ako pohľadávku do dedičského konania," vysvetlil Michal Fúrik z Dexia banky.
Pozor si treba dať na to, že hoci prebieha dedičské konanie, úver treba splácať, ďalej sa úročí sadzbou, ktorá bola dohodnutá v zmluve.
Zároveň môže tretia osoba (najčastejšie ten, kto má záujem na splácaní) pristúpiť k zmluve a stať sa tak riadnym dlžníkom.
"V prípade, že pozostalí banku o smrti neinformujú a úver nesplácajú, banka kontaktuje spoludlžníka, respektíve ručiteľov, aby si plnili svoje záväzky," upozorňuje Fúrik. Po vydaní osvedčenia o dedičstve vyzýva banka na zaplatenie pohľadávky z úveru dedičov, na ktorých v rámci dedičského konania prešiel tento záväzok. Nový znalecký posudok pritom netreba, bude sa pokračovať v splácaní doterajšieho úveru.
"Ak sa dedičom zdajú splátky privysoké, banka môže pristúpiť na dohodu k úprave splátok, napríklad novým úverom alebo prevzatím dlhu," hovorí Zuzana Krenyitzká z OTP Banky Slovensko.
Pozor - Či je úver veľký, alebo malý, vo väčšine bánk ho treba splácať aj počas dedičského konania.
 
6. Stavebný úver
Ak váš príbuzný, ktorý zomrel, splácal v stavebnej sporiteľni úver alebo medziúver, tiež sa musí pokračovať v splácaní.
"Túto povinnosť majú potom ostatní účastníci úveru – spoludlžník, ručiteľ, respektíve záložca," uviedol Robert Juriš z Prvej stavebnej sporiteľne. V prípade potreby môžu títo požiadať stavebnú sporiteľňu o odklad splátok.
Zároveň sa čaká na právoplatné dedičské rozhodnutie. Po ňom sa dlh prevedie na dediča, ktorý má splácať zvyšok peňazí. Jeho bonita sa neskúma, no ak by boli splátky privysoké, dá sa to riešiť.
Treba sa však dohodnúť, a to skôr, ako začnú chodiť upomienky. "Zmena splátkového plánu bez upomínania vyjde vždy lacnejšie ako po upomínaní," upozornil Juriš.
V prípade, ak príbuzní o dlhoch nevedia a ani stavebná sporiteľňa nevie o úmrtí, dozvie sa to najneskôr vtedy, ak sa korešpondencia zasielaná klientovi vráti späť do banky s označením, že adresát zomrel.
Problémom so splácaním možno predísť tak, že si úver poistíte. "Dlžník môže požiadať o úver s rizikovým životným poistením pre prípad smrti," hovorí Juriš. V prípade smrti bude úver splatený z poistenia.
Pozor - Ak ručíte za úver v stavebnej sporiteľni a dlžník zomrie, banka vyzve na splácanie úveru vás.
 
Jana Hvozdovičová


Späť na výpis

Zadať nový príspevok

Nájsť inzerát podľa čísla

Partneri

Reality na AReality.sk

platba-mobilom-mini-banner-01.png zisk-manazment-logo.jpg